Δεν μπορείτε να επιλέξετε περισσότερα από 25 θέματα Τα θέματα πρέπει να ξεκινούν με γράμμα ή αριθμό, μπορούν να περιλαμβάνουν παύλες ('-') και μπορεί να είναι έως 35 χαρακτήρες.

42 γραμμές
1.0 KiB

2 έτη πριν
IMAPAccount work
# Address to connect to
Host 127.0.0.1
Port 1143
User USERNAME
# To store the password in an encrypted file use PassCmd instead of Pass
PassCmd "pass email/work"
# Only the connection to davmail (localhost) is unencrypted
# If you are not using a
SSLType None
AuthMechs LOGIN
IMAPStore work-remote
Account work
MaildirStore work-local
# Copy folder hierarchy
Subfolders Verbatim
# The trailing "/" is important
Path ~/.mail/work/
Inbox ~/.mail/work/Inbox
Channel work-all
2 έτη πριν
Master :work-remote:
Slave :work-local:
# Include everything, except Sync Issues
Patterns * !'Sync Issues' !'Sync Issues/*'
# Automatically create missing mailboxes, both locally and on the server
Create Both
# Save the synchronization state files in the relevant directory
SyncState *
Channel work-inbox
Master :work-remote:
Slave :work-local:
# Only sync Inbox
Patterns Inbox Sent
# Automatically create missing mailboxes, both locally and on the server
Create Both
# Save the synchronization state files in the relevant directory
SyncState *