11 Υποβολές (master)

Συγγραφέας SHA1 Μήνυμα Ημερομηνία
Jonathan Hodgson 08af357f44 Neomutt: adds better support for multipart emails 1 μήνας πριν
Jonathan Hodgson e0410e4d5e Sets attribution for mutt 7 μήνες πριν
Jonathan Hodgson 79584da823 Adjusts date format in mutt 7 μήνες πριν
Jonathan Hodgson 8524b0baf0 Makes mutt open files in libreoffice 7 μήνες πριν
Jonathan Hodgson acba5f4559 Allow syncing of just inbox rather than all mailboxes 2 έτη πριν
Jonathan Hodgson 62376524ee Makes mutt view calender invites nicely 2 έτη πριν
Jonathan Hodgson 43d2d2343f Organises muttrc slightly 2 έτη πριν
Jonathan Hodgson 4370d80a8a Adds notmuch to muttrc + some small config changes 2 έτη πριν
Jonathan Hodgson f9fdd1f8e4 Makes mutt use offline email and organise / document mutrc file 2 έτη πριν
Jonathan Hodgson 436b8c58c6 Various changes to muttrc 2 έτη πριν
Jonathan Hodgson eafd1477f6 Changes to mutt config 2 έτη πριν